Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

Algemene Voorwaarden

Fit4you2 Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden Fit4u2 B.V.

Artikel 1. Definities

 • De Ondernemer: natuurlijk of rechtspersonen die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
 • De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Fitness/Groepsles: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De Overeenkomst: overeenkomst tussen de Ondernemer en Consument ter zake van Fitness en Groepslessen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness en Groepslessen, die tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness en Groepslessen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Onderneming ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat tenminste:
 • De vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • De bedenktijd, zoals bedoelt in artikel 5;
 • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op de grond  van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • Op welk moment de kosten door de Ondernemer op de grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • De periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • Het (huishoudelijk) reglement

 

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voorgenoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6. Duur, omzetting, opschorting en beëindiging

 1. De ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
 • Een Overeenkomst van 1 maand of minder en;
 • Een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 6 maanden of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Tussentijdse opzeggingen door de Consument is mogelijk indien:
 • De Consument een ander woonadres krijgt en het –als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de  fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorzieningen en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is deze situatie geen sprake.
 • Het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, een en anders conform lid 4 van dit artikel.

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer dient persoonlijk te geschieden middels een uitschrijfformulier in te vullen bij de vestiging aan de Beneluxlaan 205 te Heemskerk.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijke afgenomen periode en daarbij

behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

 1. Naast de opzegmogelijkheden als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 2. Het is slechts éénmaal per jaar toegestaan het abonnement te bevriezen voor andere redenen dan hierboven genoemd met een aangesloten periode van maximaal 8 weken. Bij een langere duur geldt de regel van opzegging en kan het abonnement weer geactiveerd worden door een nieuwe inschrijving en de daarbij behorende kosten.
 3. Het omzetten van het abonnement kan tijdens het contract per elke eerste van de maand.
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
 • De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijk) reglement schendt, tenzij de schendig een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • De Consument zicht onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Ondernemer aantoonbare geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld word in dat geval terugbetaald.

Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen of abonnementswijzigingen worden door de Ondernemer twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld word terugbetaald
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8. Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde dienstern beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan de vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO- middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissingen van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9. Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medisch contra-indicatie voor fitness/groeples te melden aan de Ondernemer
 3. De Consument dient de aanwijzigen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimte.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10. Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende vier weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzeggingen gerechtvaardigd is, word het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11. Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na ondertekening overeenkomst ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt bij binnenkomt gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals overeen gekomen is. Voorgenomen wijzigingen zal de ondernemer minimaal vier weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende vier weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzeggingen gerechtvaardigd is, word het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
 3. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuws betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid kan de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van  1.000.000,- per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en door schade die voor rekening en risico van de Consument komt
 4. Deelname aan trainingen bij en georganiseerd door Fit4you2 is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Artikel 14. Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk –doch uiterlijk binnen twee maanden  nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd -  bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem  verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidlijk omschreven en voorzien van bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten verliest.

 

 1. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hen ingediende klachten zo snel mogelijk –doch uiterlijk binnen vier weken- gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als er een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op;
 • De totstandkoming van Overeenkomsten of,
 • De uitvoering van Overeenkomsten

Kunnen zowel door de consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keus gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zicht binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daar bij aan te kondigen dat hij zicht na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De Commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. Uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij  op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Neem contact op

Fit4you2 is tot nadere berichtgeving gesloten.
Onze fysiotherapie praktijk is wel geopend!